Een reis boeken bij Out in Africa

Lees hieronder hoe het boekingsproces meestal verloopt of bekijk ons filmpje.

Offerte(s)

U benadert ons met uw eisen en wensen. Dit kan (in volgorde van onze voorkeur) door langs te komen, te bellen of te mailen. Heeft u tijd om langs te komen? Heel graag, uw reis wordt er zeker beter van. Wel graag even afspraak maken zodat de juiste persoon u te woord kan staan. Wij maken op basis van uw informatie en onze aanvullende vragen dan een uitgebreide en vrijblijvende offerte / reisvoorstel.  De meeste offertes zijn zeer uitgebreid en bevatten  informatie over vluchten, autohuur, accommodatie, wat wel en niet is inbegrepen, bezienswaardigheden onderweg, huurvoorwaarden voor de voertuigen, etc. Tenslotte zit er bij de meeste voorstellen een landkaart met gemarkeerde route en brochures van de bestemmingen die wij voorstellen. Uiteraard wordt een prijsindicatie gegeven op basis van de beschikbare informatie en onze ruime ervaring met prijsontwikkelingen ter plaatse. De prijs blijft onder voorbehoud van wijzigingen (bijv. brandstoftoeslagen, grote wisselkoersschommelingen, etc.) tot 10 weken voor vertrek. Indien u hier de voorkeur aan geeft, kunnen we een vaste prijs afspreken maar dan moet u ook betalen op het moment dat de prijs wordt vastgezet.  De offerte is gratis en kan uiteraard worden aangepast op basis van uw (nieuwe) wensen en inzichten. Soms hebben wij al onderdelen vrijblijvend voor u vast gezet zodat het voorstel inderdaad uitvoerbaar is. U mag delen van de reis open laten, bijv. voor familiebezoek of omdat u niet alles vast wil leggen. Wel richten wij ons op reizigers die graag advies krijgen en een (bijna) volledige reis willen laten regelen. Losse vluchten, losse autohuur of losse accommodatie regelen wij niet.

Boeken

Wanneer u besluit te boeken, wordt u verzocht het Boekingsformulier dat u toegezonden is ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te zenden. Graag ontvangen wij hierbij ook de kopiëen van de paspoorten. U wordt tevens verzocht een eerste betaling te doen. Dit bedrag bestaat meestal uit de kosten voor de tickets plus 20% van het restant van de geschatte reissom, plus de totale premie voor de gewenste verzekeringen. Indien de tickets nog niet uitgegeven worden volstaat 20% van de totale geschatte reissom. Alleen op verzoek ontvangt u een factuur voor de aanbetaling(alle ontvangen bedragen worden vermeld op één eindfactuur). Na ontvangst van de eerste betaling en het boekingsformulier ontvangt u per email een formele bevestiging van ontvangst, plus verzekeringspolissen indien van toepassing.

Bevestigd reisschema en factuur

Wij gaan vervolgens over tot boeken ter plaatse: op dat moment wordt ook de beschikbaarheid bekend. Mocht er iets niet lukken volgens plan, dan nemen we altijd contact op en leggen alternatieven voor. Wanneer alles geregeld is ontvangt u per email het bevestigd reisschema, de factuur, Reisinformatie van de te bezoeken landen met tips en wenken, bijvoorbeeld over reisdocumenten, gezondheid, bagage, geld, zelf rijden/ verkeer, wat wel en niet te doen in Afrika), labels, checklists, e.d.  – in een keurig plastic mapje.

Betaling

Het resterende bedrag (d.w.z. definitieve reissom minus  reeds ontvangen betalingen) dient uiterlijk 8 weken voor vertrek  bijgeschreven te zijn (bankrekening  13.34.66.353 t.n.v. Out in Africa te Vlaardingen).

Reispapieren

Vervolgens ontvangt u uiterlijk ca. 2 weken voor vertrek per email het laatste Reisschema, nu aangevuld met telefoonnummers en routebeschrijvingen en de tickets en vouchers.

Feedback

Na afloop van de reis ontvangen we heel graag feedback in welke vorm dan ook. Zo houden wij mede onze informatie correct en volledig.

Enkele spelregels

Wij boeken geen losse reisonderdelen. U kunt bij ons alleen een complete of bijna complete reis boeken. Bij self-drive reizen moet de autohuur onderdeel uitmaken van de reissom. Indien u zelf vluchten wilt boeken is dat geen probleem.

Bezoek graag op afspraak!
Bel 010 474 6266

Andere belangrijke spelregels:

  • Zonder boekingsformulier gaan wij niet aan de slag
  • Voor luchtvaartmaatschappijen en autoverhuurders treden wij op als bemiddelaar d.w.z. u gaat rechtstreeks een contract aan met hen op basis van hun voorwaarden (dit is overigens overal zo, ook als reisorganisaties dit niet melden!)
  • De eindfaktuur wordt normaal gesproken berekend 10 weken voor vertrek, betaling uiterlijk 8 weken voor vertrek
  • De reissom blijft onder voorbehoud van grote koerswisselingen; een vaste reissom kan ook, maar dan moet u ook alles betalen op het moment dat de prijs wordt vastgezet
  • Wijzigen na boeking en annuleren volgens de Reisvoorwaarden
  • Zorg dat u goed verzekerd bent , medische verzekering (repatriering en toegang tot een Alarmcentrale) zijn verplicht

Waarschuwingen

Afrika is niet voor iedereen.

Afrika is een continent dat niet bekend staat om zijn efficiente en goede organisatie. Ondanks grondige voorbereiding kunnen dingen mislopen. Hoewel problemen meestal ook weer opgelost worden zijn flexibiliteit, geduld en een goed gevoel voor humor onontbeerlijk. Denk er goed over na – Afrika is niet voor iedereen. Afrika is ver, groot, heet en stoffig, met overweldigende, soms angstaanjagende, natuurverschijnselen. De reiziger loopt bovendien medische en veligheidsrisico’s. Ongebruikelijke taal voor een site van een organisatie die reizen verkoopt? Misschien. Wij menen het buitengewoon serieus. Ga niet naar Afrika als u zelf maar vermoedt dat de ongemakken en risico’s voor u niet zullen opwegen tegen de mooie ervaringen. Ga wél als u één van de mooiste plekken op aarde wilt zien, en ervaren. En ga vooral goed voorbereid – met hulp van Out in Africa.

Criminaliteit in Zuid-Afrika

Het is waar dat er in Zuid-Afrika veel misdaden worden gepleegd. Hieraan wordt zowel in het land als daarbuiten heel veel aandacht besteed.Voor de toerist is enige nuance echter wel op zijn plaats. In tegenstelling tot sommige andere landen is er in Zuid-Afrika geen misdaad speciaal gericht op toeristen. Veel zware misdrijven worden gepleegd in de stedelijke gebieden. In de townships is van oudsher al veel misdaad en vooral ook in de rijke “blanke” buitenwijken van de grote steden worden veel inbraken en autodiefstallen gepleegd. Beide gebieden zult u waarschijnlijk niet of slechts sporadisch bezoeken.  Juist de landelijke (natuur)gebieden zijn relatief veilig.

De oorzaak van de criminaliteit moet o.a. gezocht worden in de extreme tegenstelling tussen arm en rijk (alleen in Brazilië is de kloof groter), een erfenis van het apartheidsverleden, en tevens in het grote aantal illegale wapens en het weinig effectieve politie- en justitiele apparaat. Hoewel de criminaliteit zeer veel aandacht krijgt (vooral ook van blanke Zuid-Afrikanen) is de kans dat u als toerist slachtoffer wordt klein. Jaarlijks rijden tienduizenden toeristen zonder problemen rond. De enige maatregelen die wij aanraden zijn “common sense”, zoals in alle ontwikkelingslanden: wees goed bedacht op straatdieven in de steden, draag geen opzichtige juwelen, camera’s etc, houdt kostbare zaken als geld en camera’s dichtbij u (of laat ze in de hotelkluis), laat belangrijke papieren e.d. nooit in de auto, niet zo maar van de hoofdweg afgaan in een totaal onbekend gebied/ stadsdeel en niet in het donker rijden.

Plan uw reis dus goed (samen met ons). U ontvangt van ons o.a. een flyer met Reisinformatie met hierin meer tips over veiligheid en zelf rijden in Zuid-Afrika. Indien u meer vragen heeft beantwoorden we deze graag telefonisch.

Zimbabwe

Vanwegen de logistieke situatie in Zimbabwe raden wij nog altijd af rond te reizen in dit land. Het is echter geen probleem om vanuit Botswana een bezoek te brengen aan Victoria Falls.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen voor de verschillende landen. Kijk op www.minbuza.nl voor de laatste adviezen.

Reisvoorwaarden

Artikel 1 – Inleidende bepaling
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Reisorganisator: OUT in Africa B.V.
b. Reiziger: de wederpartij van de reisorganisator; diegene te wiens behoeve de reis- is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Artikel 2 – Totstandkoming reisovereenkomst
2.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisvoorstel (aanbod) van de reisorganisator. Aanvaarding dient altijd formeel kenbaar gemaakt te worden middels het aan de reisorganisator te doen toekomen van het ingevulde en gedateerde Out in Africa Boekingsformulier.
2.2 Het reisvoorstel van de reisorganisator is vrijblijvend. Het reisvoorstel kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.
2.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die aangegeven zijn in het reisvoorstel van de reisorganisator of in het geval van groepsreizen met begeleiding zoals die gepubliceerd zijn in de reisbrochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een reisvoorstel of publicatie binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.
2.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van het definitieve  reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de gepubliceerde reisaanbiedingen). In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door de reisorganisator zijn bevestigd.
2.5 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. dieet, leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

Artikel 3 – Betaling
3.1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de reiziger een eerste betaling te doen ten bedrage van de kosten van de tickets plus 20% van het restant van de reissom, dan wel 20% van de volledige reissom. Indien voor bepaalde reizen een minimum eerste betaling wordt vereist, die afwijkt van het hiervoor vermelde, zal de reisorganisator dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste eerste betaling gelden. Tegelijkertijd met de eerste betaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de verzekeringen te worden voldaan.
3.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 56 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, of voor de aanvangsdatum van de eerste boeking, worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 56 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen acht dagen na ontvangst van de faktuur worden voldaan.
3.3 Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de brochure of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van de reisorganisator. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.
3.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.
3.5 Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,-.

Artikel 4 – Reissom
4.1 De reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de reisvoorstel c.q. definitieve reisschema van de reisorganisator zijn omschreven.  In het geval van groepsreizen met begeleiding gelden de gepubliceerde reissommen per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van de reisorganisator zijn omschreven
4.2 De hoogte van de reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het reisvoorstel c.q. definitieve reisschema of in het geval van groepsreizen met begeleiding op het moment van het in druk geven van de publicatie.  De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen.

Artikel 5 – Reisduur en reisprogramma
5.1 Een in de reisvoorstel c.q. definitieve reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de publicatie van de reisorganisatie) vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de in de definitieve reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de publicatie) vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijdstippen.
5.2 Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reis. Behoudens aanspraken op de door de reiziger verplicht af te sluiten reisverzekering en een eventueel af te sluiten annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Voorts is de reisorganisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van de reisorganisator voor zover deze niet kunnen worden verhaald op de verplichte reisverzekering.

Artikel 6 – Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten
6.1 De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereldpaspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.
6.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
6.3 Tenzij anders overeengekomen, worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) 10 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden.
6.4 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 7 – Wijzigingen door de reiziger
7.1 De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 2.4 van deze voorwaarden, tot 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht.
7.2 De wijzigingskosten bedragen € 60,– (excl. BTW) per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten.

Artikel 8 – Annulering door de reiziger
8.1 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot 56 dagen voor vertrek: het volledige bedrag voor de tickets plus 20% van resterende reissom, of (indien geen tickets) 20% van de reissom, of de ingevolge van artikel 3.1 geldende minimum eerste betaling;
b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom (of 8.1.a. indien hoger);
c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom (of 8.1.a of 8.1.b indien hoger)
d. van 28 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 75% van de reissom (of 8.1.a of 8.1.b of 8.1.c indien hoger)
e. van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Artikel 9 – Wijzigingen door de reisorganisator
9.1 De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het actieve karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accomodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de publicatie) is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat de reisorganisator en de reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
9.2 De in artikel 9.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 6.2 van het wetsvoorstel houdende aanpassing van Boek 7 BW aan de richtlijn van de Raad van Europesche Gemeenschappen betreffende pakketreizen (Tweede Kamer, vergaderjaar 91-92, 22 506, nrs. 1-2). De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er een redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.
9.3 De reisorganisator heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.
9.4 Alle in artikel 9 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.
9.5 Indien de in artikel 9 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal de reisorganisator ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor de reisorganisator onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator ervoor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

Artikel 10 – Opzegging door de reisorganisator
10.1 De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.
10.2 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:
– in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale,  niet-Westerse, omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.
– in het geval van groepsreizen met begeleiding als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de reisorganisator
11.1 De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kan hebben op grond van het reisvoorstel c.q. definitieve reisschema (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de publicaties) van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het actieve karakter van de reizen van de reisorganisator meebrengen.
11.2 De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoeringen van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de overeenkomst betrokken derden;
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
11.3 De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen.
11.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
11.5 Voorzover de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden van door de reiziger geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen.
11.6 In geval de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan eenmaal de reissom.
11.7 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal driemaal de reissom.

Artikel 12 – Verplichtingen van de reiziger
12.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van de goede uitvoering van de reis van de reisorganisator  (of in het geval van groepsreizen met begeleiding de reisleider) op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
12.2. Indien een reiziger die deelneemt aan een groepsreis onder begeleiding zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt kan hij door de reisorganisator c.q. reisleider van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Indien en voorzover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.
12.3 In geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt (of in het geval van groepsreizen met begeleiding zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt) en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.
12.4 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van de bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen- en bagageverzekeringen.

Artikel 13 – Klachten
13.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden dienen, op de plaats van bestemmingen/of op de plaats waar de klacht onstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed indienen. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand lopen op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum. 13.2 Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in Rotterdam.
13.3 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing

Verzekeringen

Verzekeringen

Het is uitermate belangrijk dat u goed verzekerd op reis gaat. Denk ook aan gevolgen van ongevallen zoals invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en andere mogelijke gevolgen van letsel. Volgens lokale wetten (als er al iets geregeld is) heeft een slachtoffer van een auto-ongeluk bijvoorbeeld geen aanspraak op de chauffeur verantwoordelijk voor zijn letselschade. In de meer geavanceerde landen worden claims afgehandeld via een centraal staatsfonds (Road Accident Fund), maar de uitkeringen zijn gebaseerd op lokale kosten en dus minimaal. Reis- en annuleringsverzekeringen regelen wij indien gewenst graag voor u via Allianz.

Reisverzekeringen

Reisverzekeringen

De reisverzekering dekt schade aan extra kosten waar u mee te maken kunt krijgen als gevolg van problemen onderweg, o.a. de schade aan bagage, medische kosten en kosten van bijvoorbeeld vervoer naar een ziekenhuis en hulp van alarmcentrales. Daarnaast kunnen ongevallen, rechtsbijstand, onderwatersport, en geld naar keuze worden meeverzekerd. Gezien de condities in Afrika is een goede verzekering van medische kosten, inclusief repatriëring terug naar huis en toegang tot een Alarmcentrale verplicht. De keuzes en verzekerde sommen staan in de brochure van Allianz. Gaarne duidelijk aangeven op het boekingformulier welke dekking u kiest en welke opties moeten worden meeverzekerd. Kortlopende reisverzekeringen kunnen alleen worden afgesloten voor reizigers die in Nederland wonen (dus hun zorgverzekering in Nederland hebben) of voor reizigers die op max. 50 km. afstand van de Nederlandse grens wonen.

Annuleringsverzekeringen

Annuleringsverzekeringen

Annuleringsverzekeringen dekken de schade die te maken heeft met de betaalde of te betalen reissom zelf. U krijgt een vergoeding voor de annuleringskosten die u aan Out in Africa moet betalen indien u voor de aanvang van de reis moet annuleren (zie onze Reisvoorwaarden), of in geval van afbrekingskosten, onderbrekingskosten en vertrek- en/of aankomstvertraging bij vluchten op de eerste geplande bestemming. Verder is het mogelijk een zogenaamde waarnemersclausule af te sluiten. Dit houdt in dat een niet meereizende persoon wordt meeverzekerd. Dit kan een zaakwaarnemer zijn of iemand die in de privé-sfeer iets voor u doet, bijvoorbeeld op het huis passen, o.i.d. De waarnemer dient met naam, adres, geboortedatum en eventueel beroep van tevoren doorgegeven te worden.

Meer informatie in de offerte.

Parkeren op Schiphol

Via Vliegen en Parkeren vindt u meer informatie over de parkeermogelijkheden op Schiphol.

Na boeking ontvangt u onze flyer Reisinformatie Per Land. Hierin staat meer informatie over paspoorten, visa, vaccinaties, bagage, geldverkeer, elektriciteit, wat wel en niet te doen bij wildritten, zelf rijden door Afrika en nog veel meer.